• Palaa jäsenhakemukseen
 • PITKÄLAHDEN PUUTARHAKERHO KERHON SÄÄNNÖT
        
  6.3.2014
  
  
  1. Kerhon nimi ja kotipaikka
  Kerhon nimi on Pitkälahden Puutarhakerho ja sen kotipaikka on Kuopio. Sen
  toimialueena on pääasiassa Pitkälahti, Petonen, Saaristokaupunki ja niiden
  lähialueet.
  
  2. Tarkoitus ja toiminnanlaatu
  Kerhon tarkoituksena on koota puutarhahenkiset ihmiset yhteistoimintaan
  puutarhan hoidon ja kulttuurin edistämiseksi, jäsenten aineellisen ja henkisen
  hyvinvoinnin edistäminen sekä tiedollisen ja taidollisen tason kehittäminen.
  Tarkoitustaan kerho toteuttaa:
  •järjestämällä esitelmä-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia
  •järjestämällä kursseja, kilpailuja, retkiä ja yhteisiä tapaamisia
  •huomioimalla jäsentensä tarpeita ja toivomuksia puutarhan- ja
  ympäristönhoidon alalla
  •toimimalla yhdyssiteenä kerhon jäsenten välillä sekä kerholaisten ja
  puutarha-alan järjestöjen ja muiden tahojen välillä.
  Toimintansa tukemiseksi kerho voi hakea ja vastaanottaa lahjoituksia ja
  avustuksia, järjestää arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä. Tarvittaessa
  kerho hankkii tällaiseen toimintaan asianmukaiset luvat.
  Kerhon tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellisia ansioita kerhon toimintaan
  osallistuneille eikä kerhon toiminta muutenkaan saa muodostua voittoa
  tavoittelevaksi. Kerho on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
  
  3. Jäsenyys
  Kerhon jäseneksi pääsee maksamalla kerhon jäsenmaksun. Jäsenmaksu on
  perhekohtainen eli kerhon toiminnasta ja sen eduista pääsee nauttimaan koko
  perhe. Kerhon kokouksissa on kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla äänioikeus
  perhekohtaisesti (yksi ääni/perhe).
  Kunniajäseneksi voi kerhon kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön,
  joka on ansiokkaasti edistänyt kerhon toimintaa.
  Jäsenedut tarkennetaan vuosittain syyskokouksessa.
  Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli hän jättää kahden huomautuksen jälkeen
  erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta tai hallituksen huomautuksesta
  huolimatta toimii esimerkiksi kerhon tarkoitusperiä vastaan. Kerhosta
  erottaminen edellyttää kerhon yksimielistä päätöstä.
  
  4. Hallitus
  Kerhon asioita ja omaisuutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä.
  Kerhon syyskokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan
  ja heistä eroaa vuosittain neljä vuoronsa mukaan. Erovuoroiset jäsenet
  voidaan valita hallitukseen uudelleen.
  Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan,
  varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.
  Kerhon varsinaisissa kokouksissa tai ylimääräisessä kokouksessa voidaan
  eronneiden tai erotettujen hallituksen jäsenten tilalle valita uudet henkilöt
  jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee eronneen tai erotetun
  puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan tilalle
  uuden henkilön jäljellä olevalle toimikaudelle.
  Hallituksen tehtävät:
  •kantaa ja vastaa kerhon puolesta
  •kutsuu koolle kerhon kokoukset, valmistelee niissä
  käsiteltäviksi tulevat asiat sekä panee toimeen kokouksen
  päätökset
  •ylläpitää jäsenluetteloa
  •pitää huolta ja vastaa siitä, että kerhon rahavaroja sekä muuta
  omaisuutta hoidetaan huolellisesti
  •huolehtii kerhon toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä
  vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta
  •nimeää avukseen tarpeelliset työryhmät ja sopii hallituksen
  jäsenten tehtävistä
  •valitsee edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin
  •huolehtii kerhon asioiden tiedottamisesta
  •ylläpitää kerhon internet-sivuja
  Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai hänen estyneenä
  ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään
  puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on
  läsnä. Ilman hallituksen puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa kokous ei ole
  päätösvaltainen.
  Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
  tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.
  
  5. Puheenjohtajan tehtävät
  •kutsuu tarvittaessa hallituksen ja kerhon koolle
  •toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana
  •valmistelee kokousten esityslistat yhdessä sihteerin kanssa
  •seuraa päätettyjen asioiden toteutumista
  •jakaa tehtävät ja organisoi työskentelyn
  •huolehtii ensisijaisesti kerhon menestyksellisestä toiminnasta
  ja valvoo sääntöjen noudattamista
  •edustaa kerhoa ulospäin
  
  6. Sihteerin tehtävät
  •toimii hallituksen kokousten sihteerinä: kirjaa hallituksen
  päätökset ja laatii niistä pöytäkirjan
  •kirjoittaa tarvittavat pöytäkirjojen otteet ja toimittaa ne
  asianomaisille
  •hoitaa kerhon sisäistä tiedotusta: lähettää kokouskutsut,
  ylläpitää sähköpostilistoja
  •ylläpitää kerhon jäsenluetteloa
  •hoitaa kerhon kirjeenvaihtoa ja postia
  •laatii esityksen vuosikertomuksesta hallitukselle
  •hoitaa kerhon arkistoa
  •vastaa kerhon toimintaan liittyvistä tiedotusasioista
  •vastaa lehti-ilmoittelusta
  •huolehtii kokousten käytännön järjestelyistä: paikkojen
  varaamiset ja tarjottavien järjestämiset
  
  7. Taloudenhoitajan tehtävät
  •valvoo ja hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä ja huolehtii
  kirjapidosta
  •jäsenmaksujen periminen ja seuranta
  •laatii talousarvioehdotukset ja valvoo hyväksytyn talousarvion
  toteutumista
  •huolehtii tilinpäätöksen valmistumisesta, sen esittelystä
  hallitukselle allekirjoitettavaksi sekä tilintarkastajien lausunnon
  saamisesta
  •esittelee kevätkokoukselle sekä talousarvioehdotuksen että
  tilinpäätöksen
  •pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta
  tilanteesta
  
  8. Nimen kirjoittaminen
  Kerhon nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
  jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Kerhon tilinkäyttöoikeus on hallituksen
  nimeämillä henkilöillä.
  
  9. Tilikausi ja tilintarkastus
  Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, vuosikertomus ja muut
  tarvittavat asiakirjat on hallituksen jätettävä tilintarkastajille tammikuun
  loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee palauttaa ne
  tilintarkastuskertomuksineen hallitukselle viidentoista päivän kuluessa siitä
  päivästä, jolloin asiakirjat on heille luovutettu, kuitenkin viimeistään kaksi
  viikkoa ennen vuosikokousta.
  
  10.Kerhon kokoukset
  Kerho pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kerhon kevätkokous
  pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun
  mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
  Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun hallitus
  katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon
  äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
  kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
  kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
  Kerhon kokouksista on ilmoitettava seitsemän (7) päivää ennen kokouksen
  pitoa. Kerhon kokousten kokouskutsut ja tiedonannot toimitetaan jäsenille
  kirjeitse, sähköpostilla, jäsentiedotteella tai lehti-ilmoituksella vuosikokouksen
  määräämällä tavalla.
  Kullakin kokouksessa läsnäolevalla kerhon jäsenmaksun maksaneella
  jäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni. Äänioikeus ja ääni ovat perhekohtaisia.
  Kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä yksinkertaisella äänten
  enemmistöllä, paitsi 12 ja 13 kohdassa mainituissa tapauksissa. Vaalit
  toimitetaan lippuäänestyksenä, jos joku kokouksen äänioikeutetuista
  osanottajista niin vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
  puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
  Kerhon kokouksen avaa puheenjohtaja tai joku hallituksen jäsenistä. Puhetta
  johtaa kokouksessa valittu puheenjohtaja.
  
  11.Varsinaiset kokoukset
  Kerhon kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuua
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
  lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Kerhon syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
  jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  6. Suoritetaan hallituksen varsinaisten jäsenten vaali
  erovuoroisten osalta
  7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
  8. Valitaan jäsenet tarvittaviin toimikuntiin
  9. Päätetään kerhon kokouskutsutavasta sääntöjen kohdan 10
  määräämissä rajoissa
  10.Keskustellaan ja päätetään muista kerhon toimintaa
  koskevista asioista
  Jos joku kerhon jäsen haluaa saattaa jonkin asian käsiteltäväksi kerhon
  vuosikokoukseen, on esitys siitä jätettävä kirjallisesti hallituksen
  valmisteltavaksi viimeistään 2 viikkoa ennen varsinaista kokousta.
  
  12. Sääntöjen muuttaminen
  Näitä sääntöjä voidaan kerhon varsinaisissa kokouksissa muuttaa, jos
  muutosehdotuksesta on kokousilmoituksessa selvästi mainittu ja ehdotusta
  varsinaisessa kokouksessa kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4)
  annetuista äänistä. Muutosehdotukset ja niiden perustelut on kirjallisesti
  esitettävä kerhon hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen varsinaista
  kokousta.
  
  13. Kerhon purkaminen
  Kysymys kerhon purkamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi vain kerhon
  varsinaisessa kokouksessa. Mahdollisesta kerhon purkamisesta on oltava
  maininta kerhon varsinaisen kokouksen asialistalla. Jos toiminnan
  lopettamista kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä,
  on kuukauden kuluttua pidettävä uusi kokous, jossa asia lopullisesti
  ratkaistaan. Jos tässäkin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4)
  annetuista äänistä kannattaa toiminnan lopettamista, on kerhon toiminta
  lopullisesti päättynyt. Mikäli kerho päätetään kerhon varsinaisessa
  kokouksessa lakkauttaa, sovitaan kokouksessa myös kerhon varojen
  jakamisesta.